Aktuality

13.10.2020: Uzavření školy

Vážení rodiče, vážení žáci,
v návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, s účinností od začátku dne 14. 10. 2020 do 1. listopadu 2020 do 23.59, se zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve školách. Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.

Dále se zakazuje provoz ubytovacích školských zařízení tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol na domově mládeže.

Provoz školní jídelny zatím není přerušen a jídelna tak může umožnit odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i pro žáky, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Jelikož je školní jídelna vzhledem k žákům a zaměstnancům považována za provozovnu, která neslouží veřejnosti, je možné, aby žáci a zaměstnanci konzumovali jídlo v prostorách jídelny, a to za dodržení stanovených hygienických podmínek. Protože toto nařízení přišlo poměrně rychle a mohl by nastat problém s odhlašováním žáků ze stravy, provedla paní vedoucí školní jídelny odhlášení všech žáků hromadně. Pokud by tedy některý ze žáků měl zájem využívat i v době distanční výuky školní stravování, je možno se přihlásit k odběru stravy u Bc. Hořínkové přes web, popř. telefonicky (518 305 342 ) nebo e-mailem na adresu horinkova@ssakyjov.cz .

Dny 26. 10. a 27. 10. 2020 jsou pro žáky vyhlášeny jako dny volna, kdy je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tzn. i distančním. 28. 10. je státní svátek a 29. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Hlavním komunikačním kanálem se žáky a zákonnými zástupci pro teoretické i praktické vyučování je program Bakaláři a jeho funkce Komens. Vyučující jednotlivých předmětů, včetně odborného výcviku, zašlou žákům a v kopii i zákonným zástupcům úkoly na období výše uvedených týdnů. V některých teoretických předmětech bude probíhat výuka i on-line prostřednictvím programu Microsoft Teams. Žáci budou těmito vyučujícími vyzváni k přihlášení do takto naplánovaných hodin.

Na základě školského zákona jsou žáci povinni se distančně vzdělávat. Proto je jejich neúčast na vzdělávání považována za absenci, kterou je třeba omluvit. Problematika distanční výuky byla také doplněna do školního řádu, o čemž jste již byli informováni
Pokud má žák jakékoli technické problémy s komunikací nebo distančním vzděláváním, je třeba neprodleně kontaktovat třídního učitele, popř. konkrétního učitele a dohodnout se případně na jiné formě vzdělávání či zasílání úkolů.

Ing. Radek Hladný, ředitel

05.10.2020: Doplnění školního řádu

Vážení rodiče, vážení žáci,

vzhledem k úpravě školského zákona byl doplněn školní řád v souladu s metodikou Ministerstva školství o §12 Distanční vzdělávání.

Doplněk školního řádu naleznete na tomto odkazu: Distanční vzdělávání.

Celý školní řád v platném znění naleznete zde a pak v dokumentech školy.

 

01.10.2020: Omezení provozu školy

Vážení rodiče, vážení žáci,
na základě nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje je od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 omezen provoz naší střední školy. Omezení se týká zákazu osobní přítomnosti žáků na teoretickém vyučování. Praktická výuka, tedy odborný výcvik, není omezena a bude probíhat v běžném rozsahu ( v našich dílnách i ve firmách ) za dodržení platných hygienických nařízení (roušky uvnitř budov).


Ubytování žáků na domově mládeže není omezeno a bude fungovat i školní jídelna. Přestože teoretická výuka bude probíhat distančně, mají žáci i v tomto případě nárok na oběd za dotovanou cenu. Z tohoto důvodu nebudeme odhlašovat žáky ze stravy hromadně, ale každý si odhlášení musí zajistit sám. To je možno osobně u paní Hořínkové, přes web, popř. telefonicky (518 305 342)nebo e-mailem na adresu horinkova@ssakyjov.cz .


Teoretické vyučování bude realizováno distanční formou. Hlavním komunikačním kanálem se žáky a zákonnými zástupci je program Bakaláři a jeho funkce Komens. Vyučující jednotlivých teoretických předmětů zašlou žákům a v kopii i zákonným zástupcům úkoly na období výše uvedených 2 týdnů. V některých předmětech bude probíhat výuka i on-line prostřednictvím programu Microsoft Teams. Žáci budou těmito vyučujícími vyzváni k přihlášení do takto naplánovaných hodin.


Na základě školského zákona jsou žáci povinni se distančně vzdělávat. Proto je jejich neúčast na vzdělávání považována za absenci, kterou je třeba omluvit.
Pokud má žák jakékoli technické problémy s komunikací nebo distančním vzděláváním, je třeba neprodleně kontaktovat třídního učitele a dohodnout se případně na jiné formě vzdělávání či zasílání úkolů.

17.09.2020: Kandidáti a volba členů školské rady

Vážení rodiče, vážení zletilí žáci,
Vzhledem k tomu, že skončilo volební období členů školské rady za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky, vyhlásil jsem na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad (Usnesení RJMK č. 11324/12/R 154, příloha č.1, bod 3.9), volby 3 členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky na příští období 09/2020 – 08/2023
Kandidátka přihlášených zájemců je uvedena níže a bude zveřejněna od 17. 9. 2020 do 24. 9. 2020 u vchodu do školy a na webových stránkách školy.

Volby z přihlášených kandidátů proběhnou ve čtvrtek 24. 9. 2020 v označené volební místnosti školy v čase 8,00 – 16.00 hodin. Platný volič se prokáže průkazem totožnosti, obdrží volební lístek a dle instrukcí zvolí kandidáta do školské rady. Volba probíhá tajným hlasováním.
Voleb se mohou zúčastnit zákonní zástupci nezletilých žáků (pouze jeden za jednoho žáka) a zletilí žáci školy.


Ing. Radek Hladný, ředitel školy


Kandidáti do voleb za člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky na období 09/2020 – 08/2023.

1. Bobková Marta                zákonný zástupce nezletilého žáka
2. Janča Ondřej                   zletilý žák
3. Sýs František                  zákonný zástupce nezletilého žáka


17.09.2020: Zpřísnění povinnosti nošení roušek

Počínaje 18. 9. 2020 nařizuje Ministerstvo zdravotnictví povinné používání ochranných prostředků dýchacích cest ve všech prostorách škol, tj. nejen na chodbách, v šatnách, WC, ale nově i ve třídách.

V této příloze naleznete aktuální doporučený postup pro lékaře, školy a rodiče ohledně akutních onemocnění v průběhu  pandemie Covid 19.

 

Strana: 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11
Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama